Familiewapen Van Muylwijk


Van Balen, Beschrijving van Dordrecht, 1677, p. 1120 vermeldt als wapen Van Muylwijk:

(de bovenste helft rood, de onderste heflt zwart, met twee zalmen van goud)

Van Balen stelt dat dit wapen stamt uit het huis Gorter (het CBG lijkt dat overgenomen te hebben), afkomstig van Heren van Altena. Beide stellingen lijken niet juist, hoewel er wel een verre relatie is met de Heren van Altena:


Mogelijk is een nazaat van Adriana Oem en Frans de Gorter ergens rond 1550 een eigen wapen gaan voeren, welk wapen is afgeleid van het wapen van Altena. Gezien de kwartierwapens Bekesteyn lijkt het door Van Balen veronderstelde verband tussen Frans de Gorter en de Heren van Altena echter niet te bestaan. Het verband met de Heren van Altena lijkt te lopen via Adriana Oem, die afstamt van Gerrit van Muylwijk en uiteindelijk afstamt van Jan van der Merwede.Van Baalen, p. 1115-1119

Het wapen van dit Geslachte is een Veld van Goud, doorsneden met een Fasce (balk) van Keel (rood), bezaayd met vijftien Bizans of Bollen van Keel (rood).
Jan van der Merwede, Knape, Adriaans zoon van Clootwijk, bezat (in zijn Vaders leven) de Goederen, en Gerechten van Almkerk, Zandwijk, Huppen, Uythoven, en Muylwijk, (waar van zijn Nakomelingen den toe-naam aan namen,) alle gelegen in 't Land van Altena, uyt welken Huyze zijn Vrouwe is geweest, en heeft na alle waarschijnlijkheyd, deze Goederen daarmede ten Houwelijk gehad, hy leefde Anno 1284. en Wan,

Klaas van Muylwijk, die volgd.
Joffr. Elisabeth Jans dochter van Merwede, hadde te Man, Dierk van der Made, Knape, die leefde in den Jare 1326. beneffens andere Edelen, en 1326.
Klaas van Muylwijk, Jans zoon van der Merwede, Schildknape, leefde Anno 1320. en hadde groote questie, nevens zijn Zuster Lijsbeth, tegen den Heer van Altena, die Actie, en Pretensie hadde op de voornoemde Goederen, en Gerechten, doch alzoo hy Anno 1322. sterff: werd die terneergeleyd, door tusschen-spreken van Graaf Willem van Holland, en Henegouwen Anno 1327. als blijkt uyt dezen volgenden brief. (...) Klaas van Muylwijk, voornoemd, heeft nagelaten,
Willem van Muylwijk, Knape, leefde in ’t jaar 1536. Wan,
Jan van Muylwijk, Knape, leefde 1380, sterft 1423, hadde Gewonnen, Clemantia, Willem, Gerit, Adriana, en Jan van Muylwijk, Jans zonen en dochteren.
I. Joffr. Clementia van Muylwijk, Jans dochter, Troude Jakob Yzereel, Heeren Tielmans Oems zoon, Schepen 1383, 1386 in Dordrecht; die by ‘er Verwekte,
1. Tielman Oem, Heeren Iakobsz, Borgermeester 1415 in Dordrecht; welke Troude Joffr. Agnes van Blitterwijk, Ians dochter, hadden Kinderen, te zien in den Boom van Oem.
II. Willem van Muylwijk, Jansz. Borgemeester 1420, 1422, 1423. Schepen 1416, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425. Tresorier 1420, 1421 in Dordrecht.
III. Gerit van Muylwijk, Jansz, volgd.
IV Joffr. Adrina van Muylwijk, Ians dochter, Troude Henrik Maech, hadden Kinderen.
V. Jan van Muylwijk, Jansz, Veertig 1456 in Dordrecht; en in den zelven Jare Bannier-drager der voorsz Stede, opten Tocht voor Utrecht, en Deventer.

Gerrit van Muylwijk, Jansz, Knape, Borgermeester 1428. Raad 1417, 1426, Tresorier 14226, 1427, 1432 in Dordrecht. Rentmeester 1421 van Zuyd-Holland, Troude eerst Joffr. Ida de Groote, Heeren Borchards dochter, Schepens, (Dochter van Borchard de Groote, Dirksz, Schepen 1409, 1414, 1415, 1420. Raad in Dordrecht;) Ten tweede Joffr. Machteld van Malburg, Adriaans dochter, (Dochter van Adriaan van Malburg, Schout 1432. van Dordrecht,) die zonder Kinderen sterff. Zy Stichten te samen, in 't Jaar ons Heeren M. CCCC. XLIII. den vierden Aprille, een Vicarye opten Outer, by hem doen maken, ter Eeren Sancti Hieronimi, en der H. Vrouwen S. Helena, en tot weerdigheyd des H. Grave, ons lieffs Heeren. Hadby d'eerste, Maria, Jan, Saris, Gerit, en Rutger van Muylwijk, Heeren Gerits zonen en dochteren.
I. Joffr. Maria van Muylwijk, Heeren Gerits dochter, Troude Alard Sys.
II. Ian van Muylwijk, Heeren Geritsz, Tresorier 1456, 1466, 1467. Kerk-meester 1472 in Dordrecht; Troude Joffr. Kornelia Samencopers, Heeren Aernds dochter, Schepens; (Dochter van Aernd Zamencoper, Geritsz, Schepen 1423, 1424, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451 in Dordrecht,) en Wan, Ida, en Vergijn van Muylwijk, Iansdochters
1. Joffr. Ida van Muylwijk, Ians dochter, die Troude Bartholomeus van der Does, Schildknape, (Zone van d’Heer Philips van der Does, [Kamerling van Vrou Jakoba van Beyeren, Gravinne van Holland,] en van Jonkvrou Hylwig van Rozendaal, Heeren Ians dochter, Ridders,) Ambochts-Heere van Heer-Jans-Dam, by Brieven van Verly, Verleend opten 5 November 1445. Dijk-Graaff van Zwijndrecht; woonde te Dordrecht 1456, hy sterff 1484, zeer oud, hadde Verwekt, Ida, en Elisabeth van der Does, Bartholomeus dochters.
Ioffr. Ida van der Does, Bartholomeus dochter, Troude Mr. Jan Boem, Hugensz, Schepen 1471, 1473, 1475 in Dordrecht.
Ioffr. Elisabeth van der Does, Bartholomeusdochter, Troude Tielman Oem, Heeren Jakobsz, Schepen 1559 in Dordrecht, Verlijd met een Schroot-Ambocht, met ‘er Zout-mate den 18 Oktobri 1476, zy sterff 1487, hy Reysde na ‘er overlijden 1488 te Romen, en na Ierusalem; werd Priester, en Knunnik ter Grooter Kerk, binnen Dordrecht; sterff 1503. hadden Kinderen, te zien in den boom van Oem.
2. Joffr. Vergijn van Muylwijk, Iansdochter, Troude Floris N…. hadden Kinderen.
III. Saris van Muylwijk, Heeren Geritsz, Priester, en Knunnik ter Grooter Kerke.
IV. Gerit van Muylwijk, Heeren Geritsz, Troude Cornelia Damas, Willems dochter, Verwekte, Ioost, Cristijn, en Heyltje van Muylwijk, Gerits zonen en dochteren.
(...)Van Baalen, p. 1120-1121

Anderen Tak uyten Geslachte van Muylwyk; welkers Nakomelingen de Naam van Muylwijk hebben aangenomen, en sedert aan het Huys van Gorter, (Afkomstig van de Baander-Heeren van Althena,) Getrouwd zijn geweest, ook des zelfs Stam-Wapen hebben gevoerd, zijnde een Veld, de bovenste helft van a Keel (rood), en de onderste van b Sabel (zwart), belast met twee Salmen van Goud.

Gerrit van Muylwijk, Jansz, Rentmeester van Zuyd-Holland Anno 1421, hebbende ten Wijve, Joffr. Ida die Groote, Heeren van Borchards dochter, hadde Gewonnen
Ian van Muylwijk, Gerritsz, welke Troude Joffr. Cornelia Samencopers, Heeren Aarnts dochter, en Wan,
I. Joffr. Ida van Muylwijk, Iansdochter, Troude Bartholomeus van der Does, die by ‘er Verwekte,
1. Jonkvrou Elisabeth van der Does, Bartholomeusdochter, die Troude Tieleman Oem, Heeren Jakobsz, die bij ‘er Wan,
Ian Oem, Tielemansz, gezeyd van Muylwijk, na zijn Over-Groot-Vader, Troude Joffr. Margriet van Crooswijk, Iansdochter, die sterft 1540, hadde Verwekt, Ian, Elisabeth, en Adriaen Oem, gezeyd van Muylwijk, Ians zoon en dochteren.
I. Ian Oem, gezeyd van Muylwijk, Iansz, die Troude Joffr. Alid Bezemers zonder Oir.
II. Joffr. Elisabeht Oem, gezeyd van Muylwijk, Iansdochter, Troude Kornelis Schildmans, hadden Kinderen.
III. Joffr. Adriana Oem, gezeyd van Muylwijk, Iansdochter, Troude Frans de Gorter, Adriaansz, die by ‘er Wan, Adriana, en Iohan de Gorter, gezeyd van Muylwijk, Frans zoon en dochter.
1. Joffr. Adriana van Warland van Muylwijk, Frans dochter, Troude Mr. Dirk van Bekesteyn.
(...)Vaderlandsch Woordenboek; door Jacobus Kok, zesde deel (BE-BL), tweede druk, 1787, p. 344-346

(...)
WOUTER VAN HEEMSKERK van Bekestein werd, 5 November 1536, door Keizer KAREL DEN VIJFDEN, aangesteld tot Schout van Haarlem, in 1541 tot Hoogheemraad van Rhijnland, en was, 1519, Leenheer van Bekestein geworden. In het Jaar 1514 had hij zig in den Echt begeeven met ELISABETH VAN SCHERPENZEEL, die in 1534 overleed. Daarna, Ao. 1543, hertrouwde hij met ARNOLDINA VAN WASSENAAR van Duivenvoorden, Heere Arends Dochter, die 5 Februarij 1556 overleed; hij stierf in 1571, nalaatende een Zoon,
DIRK genaamd, welke met het leen verlijd werd, en ter Vrouwe had ADRIANA GORTER van Muilwijk, Frans Dochter. Deeze zijne Vrouw overleed 23 Julij 1583, en hij 11 November 1593. Vier dagen daarna werd zijn Zoon,
KORNELIS VAN HEEMSKERK van Bekestein, Vrijheer van Incourt en Longueville, met het Leen verlijd. Deeze nam ter Vrouwe CATHARINA VAN DRENKWAART, Boudewijns Dochter, en won bij haar, (die 7 December 1596 overleed)
I. JOHANNES, en
II. BOUDEWIJN, Heer van Persijn, die in 1660, zonder Kinderen natelaaten, stierf.

In 't Jaar 1622 werd JOHANNES met het Leen verlijd. Zijne eerste Vrouw was ANNA CATHARINA VAN DEN WERVE, Zuster van BOUDEWIJN's Vrouwe ; de tweede GEERTRUID VAN DEN WERVE, Dochter van HENDRIK, Heer van West-Kerke en Spieringsbroek. Bij deeze, die 1645 overleed, gewan hij:
I. KORNELIS FRANSÇOIS, en
II. MARIA ANNA MACHTILT, Vrouwe van Bemmel, welke ten Man had JOHAN VAN BEMMEL tot Bemmel en den Beukelaar, in de Overbetuwe, welken zij verscheidene Kinderen baarde.

KORNELIS FRANÇOIS, die ook Heer van Persijn, en Vrijheer van Incourt en Longueville was, werd, 19 September 1646, met het meergemelde Leen verlijd. Hij begaf zig in den Echt met GEERTRUID VAN RIJSENBERG, en verwekte daarbij:
I. JOHAN-JACOB;
II. BAREND BOUDWIJN;
III. PHILIPPA MARIA ;
IV. BERNARDINA; en
V. MARIA GEERTRUID. (...)


Deze website gebruikt cookies.